สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กุญแจแห่งความสำเร็จตลอดระยะเวลามากกว่าทศวรรษของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คือการที่เรามุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้เป็นปีที่คณะผู้บริหารและพนักงานของเราได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง โดยปี 2560 เรามีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือ A5 ทั้งสิ้น 946,769 คัน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44.39 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.33 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 10.38 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเรายังใช้มาตรการการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่คาดหมายไว้

สำหรับแผนงานปี 2561 - 2563 ฝ่ายจัดการยังคงเน้นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเชิงรุกของพนักงานโดยคำนึงถึงลักษณะพฤติกรรมการทำงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Y) ตามผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Engagement Survey) และเน้นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญคือการพัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรและเทคโนโลยีไม่ทันต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต โดยเราได้เริ่มให้พนักงานกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ปรับปรุงกระบวนการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นโดยให้มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อเสนอโครงการต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งนอกจากจะได้การพัฒนาทีมงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้ค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) ได้อีกด้วย ในอนาคตหากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลดีในทางตรงต่อผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) และส่งผลทางอ้อมในการก่อให้เกิดกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผมเชื่อมั่นว่าแผนการลงทุนในระยะ 3 - 5 ปีเพื่อขยายธุรกิจต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งจักต้องสามารถสร้างความมั่นคงด้านกระแสเงินสดของบริษัทได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตลอดเส้นทางของการเติบโตเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกผ่านการสร้างคุณค่าทั้ง 3 มิติคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมาดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"ด้วยการบริหารจัดการที่ดี การรักษามาตรฐานของการบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท"