คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 18 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 133,709,800 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10.78

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ, นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ, นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2541 - 2563 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โกลด์ชิป
2533 - 2562 กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
2554 - 2562 กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2554 - 2562 กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทีวี
2553 - 2562 ประธานกรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2553 – 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยง มาริไทม์
2542 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
2542 - 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
2555 – 2561 ประธานกรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ) /
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ:60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563):18 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 ปี 2562
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และ ทจ. 3/2558

 • • หลักสูตร Related party transaction and impairment issues, TLCA CFO (CPD 2.00 ชั่วโมง)
 • • หลักสูตร Capital structure and funding strategy , TLCA CFO (CPD 2.00 ชั่วโมง)
 • • หลักสูตร CFO refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CPD 6.00 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 19,450,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.57

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตต์ และมาลี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โพลีคิวบ์ (เดิมชื่อ บจก. ดี ซี ซี)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2563 กรรมการ บจก. เวอร์เท็ด พลัส
2541 - 2563 กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2558 - 2562 กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช
2554 - 2562 กรรมการ มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 - 2562 กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์
2531 - 2562 กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2557 - 2561 ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 - 2561 กรรมการ บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์
นายอมรณัติ จรรยงค์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 200 หุ้น หริอ ร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)
2546 - 2557 กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 8 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance รุ่นที่ 14 ปี 2562
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นบุตรของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีฮอร์ส เฟอร์รี่
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก.แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี