คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 10.78%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ, นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ, นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยฮาวเวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทีวี
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยง มาริไทม์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โกลด์ชิป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
(เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2542 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
2542 - 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์ (รักษาการ)+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่นๆ

 • หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชี กับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 1.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตต์ และมาลี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธีเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวอร์เท็ค พลัส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ซี ซี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
(เดิมชื่อบจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 - 2561 กรรมการ บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายอมรณัติ จรรยงค์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด สถาบันศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โร โร (ไทยแลนด์)
2546 - 2557 กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 36 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นบุตรของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก.แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายประวิทย์ อนันต์คูศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

อื่นๆ

 • Risk Management and Internal Control Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2559 - 2560 Associate Director บจก.อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
2558 - 2559 Financial Contoller บจก. ลากูน่า ฮอลิเดย์ คลับ
2545 - 2558 ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี บจก. สำนักงาน อีวาย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี