ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NYT

ประเภทธุรกิจ

ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์สินค้าทั่วไป
(Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) การให้บริการพื้นที่จอดรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และภายหลังนำเข้า และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 66 (0) 2679 7357
โทรสาร 66 (0) 2285 6642
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000163
ทุนจดทะเบียน 620,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 620,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,240,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มูลค่าตราใว้หุ้นละ 0.50 บาท