สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่อัตราร้อยละ 0.3 เป็นผลจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนชะลอตัวลง อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังปรับตัวเพิ่มเล็กน้อยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจากมาตรการพิเศษของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อกระตุ้นการลงทุน และโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ในโครงสร้างพื้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อชดเชยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา ภาวะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และคาบสมุทรเกาหลี

สืบเนื่องจากผลมาตรการรถคันแรกที่ต้องถือครอง 5 ปี ทยอยหมดลง ภาวะการซื้อขายรถยนต์ในประเทศจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นับแต่ปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานใหม่ได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต

และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการขยายแผนงานการอบรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับพันธมิตรที่สำคัญทางธุรกิจได้ทราบ โดยได้มีการ ทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และได้รับผลสำรวจเช่นเดียวกับการอบรมของพนักงานและผู้บริหาร

สำหรับบทบาทของเราที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR–in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) ในปี 2561 ที่ผ่านมาเราเน้น CSR in process โดยการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่า 3 เดือนบริษัทลด Carbon foot print ได้ 109.49 Kg. Co2 e หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 12 ต้น

นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร นับแต่ปี 2560 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการวางแผนงานโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรสอดคล้องกับหลัก CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนไทยได้เร่งพิจารณาการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร คณะกรรมการได้เห็นชอบแผนงานด้านความยั่งยืนองค์กรปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

จากการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปี ซ้อน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดให้มีดัชนีความยั่งยืน หรือ SETTHSI Index เป็นครั้งแรกมีทั้งสิ้น 45 บริษัทและหลักทรัพย์ NYT ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแนวทางที่เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างน่าพึงพอใจ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานในความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไปศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดให้มีดัชนีความยั่งยืน หรือ SETTHSI Index เป็นครั้งแรกมีทั้งสิ้น 45 บริษัทและหลักทรัพย์ NYT ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย”