คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 9 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
 • ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Progran (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558 - 2560 สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2552 - 2553 เลขาธิการ กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายวัลลภ เตียศิริกรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ +

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 6 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2543 - 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์
ดร. วิชญะ เครืองามกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 39 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563) : 6 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศิครินทร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์
2553 - ปัจจุบัน Head of Legal Counsel (Property / Leasing) / Business Development Executive (อาชีพหลัก) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ เนติบัณฑิตยสภา
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2562 - 2563 กรรมการอิสระ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการตรวจสอบ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - 2562 ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น
2553 - 2562 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2557 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)