บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้า

การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า

การให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกและภายหลังนำเข้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่รองรับการให้บริการกว่า 733,123 ตารางเมตร หรือ เทียบเท่ากับพื้นที่รองรับรถยนต์กว่า 45,550 คัน โดยมี รายละเอียดดังนี้

พื้นที่ พื้นที่รวมทั้งหมด
(ตารางเมตร)
จำนวนรถยนต์
ที่จอดได้ในเวลา
เดียวกัน (คัน)
ท่าเทียบเรือ 247,000 15,437
โซน 2A & 2B 275,827 17,200
โซน 3A, 3B, 3C & 3D 158,135 9,813
11E 15,361 800
โซน 7.2 แปลง A 36,800 2,300
รวมพื้นที่ทั้งหมด 733,123 45,550

การให้บริการคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า บริษัทมีพื้นที่คลังสินค้าสำหรับรองรับการให้บริการกว่า 145,230 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท พื้นที่ พื้นที่รวมทั้งหมด(ตารางเมตร)
13G 27,000
14G 23,050
15G 18,400
16G 46,880
Zone 3.2 แปลงที่ 1 18,000
Zone 7.2 แปลง D 11,900
รวม   145,230