สมัครออนไลน์

ตำแหน่งที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
(Personal Info)

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว
ชื่อ* ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
(Date of Birth)
เพศ (Sex) ชาย หญิง
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก (Present Address)
โทรศัพท์ที่บ้าน
(Home Phone)
โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone)
น้ำหนัก
(Weight)
ส่วนสูง
(Height)
เชื้อชาติ
(Race)
สัญชาติ
(Nationality)
ศาสนา
(Religion)
กรุ๊ฟเลือด
(Blood Group)
โทรศัพท์ที่ทำงาน
(Office Phone)
   
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
(I.D. Card No.)
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต
(Issued at.)
จังหวัด
(Province)
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่
(Tax I.D. Card No.)
บัตรประกันสังคมเลขที่
(Social I.D. Card No.)
สถานภาพสมรส
(Marital Status)
โสด(Single) แต่งงาน(Married) หย่า(Divorced) ม่าย(Widowed)
แยกกันอยู่(Seperated)
ที่พักอาศัย
(Residence)
ของตนเอง(Owner Houses) เช่า(Rented) อื่นๆ(Others)
การรับราชการทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  ศึกษาวิชาทหาร
  ได้รับการยกเว้น เพราะ
  ยังไม่ได้เกณฑ์ จะเกณฑ์ เมื่อ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์ โทรศัพท์ติดต่อ
รูปถ่าย (ขนาดรูปไม่เกิน 50 KB. อนุญาตเฉพาะ jpg เท่านั้น)

ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา
(Name of Father)
อายุ อาชีพ สัญชาติ
สถานที่ทำงาน
(Place of work)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
(Telephone)
ชื่อมารดา
(Name of Mother)
อายุ อาชีพ สัญชาติ
สถานที่ทำงาน
(Place of work)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
(Telephone)
คู่สมรสชื่อ
(Spouse's Name)
อายุ อาชีพ สัญชาติ
สถานที่ทำงาน
(Place of work)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
(Telephone)
จำนวนบุตร
(How many children
do you have?)
คน
บุตรศึกษา
(Study)
คน บุตรไม่ศึกษา
(Not Study)
คน

ประวัติการศึกษา
(Education Background)

ระดับ
(Education)
ชื่อสถาบัน
(Name of Institute)
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา
(Year Attended)
วุฒิที่ได้รับ
(Completed)
วิชาเอก
(Major)
คะแนนเฉลี่ย
(G.P.A.)
ประถม/มัธยม
(Primary/Secondary
School)
อาชีวศึกษา
(Vocational)
มหาวิทยาลัย
(University)
อื่นๆ
(Other)

กิจกรรมที่เคยทำในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

ภาษา
(Languages)

ภาษา
(Language)
การพูด (Speaking)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing)
พอใช้ (Fair)
ดี (Good)
ดีมาก (Excellent)
พอใช้ (Fair)
ดี (Good)
ดีมาก (Excellent)
พอใช้ (Fair)
ดี (Good)
ดีมาก (Excellent)

ความสามารถพิเศษ
(Qualifications Skills)

การใช้คอมพิวเตอร์
(Computer Training)
การพิมพ์ดีด
(Typing Skill)
ได้ ไม่ได้ ไทย
(Thai)
คำ/นาที (wpm) อังกฤษ
(English)
คำ/นาที (wpm)

ประวัติการทำงาน
(Employment History)

ให้เริ่มจากตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (Please start with your present position)
ชื่อสถานประกอบการ
(Name & Address of employer)
ตำแหน่งงานหรือหน้าที่
(Position / Time )
ระยะเวลาที่ทำงาน
(Date employed)
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
(Last Salary)
จาก From
ถึง To
 
ท่านมี ญาติ/บุคคลรู้จัก ทำงานที่บริษัทฯ นี้หรือไม่   Do you have any relative/somebody you know working for NYT.
ไม่มี (No) มี (Yes) โปรดระบุ (Yes Specify)