ลักษณะของธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัท การให้บริการท่าเทียบเรือ การให้บริการพื้นที่
ฝากเก็บสินค้าและเตรียม
ความพร้อมก่อนส่งออก
การให้บริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

การให้บริการสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์และสินค้าทั่วไป

1. พื้นที่จอดพักรถยนต์

  • พื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและภายหลังการนำเข้า
  • พื้นที่อยู่บริเวณใกล้ท่าเทียบเรือ A5

2. โรงพักสินค้า

  • การให้บริการขนถ่ายสินค้าจากบริเวณท่าเทียบเรือขึ้นหรือลงจากเรือ
  • การให้บริการขนย้ายสินค้า
  • การให้บริการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
  • การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์
  • อื่นๆ

การให้บริการสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์และสินค้าทั่วไป

ไม่มี (พื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมที่ท่าเทียบเรือ C0 จะเป็นพื้นที่ฝากเก็บสินค้าเดียวกันกับท่าเทียบเรือ A5)

  • การให้บริการขนย้ายสินค้า
  • การให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์