นโยบายของกิจกรรมเพื่อสังคม

นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมต่อสังคมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่า การให้บริการของบริษัทเองไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึง ได้กำหนดนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชน ใกล้เคียงและชุมชนห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน บริษัทได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. บริษัทได้ร่วมกับ มูลนิธิมอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย และ มูลนิธิ OneSight จัด โครงการ “มอบสายตา เป็นของขวัญ” ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี โดยโครงการดังกล่าวจะหมุนเวียนไปยังชุมชนห่างไกลความเจริญ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตามาแล้วกว่า 90,000 คนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

  2. บริษัทให้ความช่วยเหลือกับชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม เช่น ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมกับพนักงานในการ ให้ความช่วยเหลือสำหรับการซ่อมแซมและก่อสร้างโรงเรียนภายหลังอุทกภัย

  3. บริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบของ ท่าเทียบเรือ ซึ่งผลการสำรวจที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่มีผลกระทบใดๆที่เป็นการทำลายต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นการป้องกันไม่ให้ขยะปลิวลงไปในทะเล ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ทำการของบริษัทด้วย
  4. บริษัทได้จัดกิจกรรมการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโดยรอบ อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยรวมทั้งเพื่อการเสริมสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

  5. ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของสาธารณชน บริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่านท่าของรถดับเพลิงและรถพยาบาล รวมทั้งสิ้น 11 คัน ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมูลนิธิ Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation (IIFF) แห่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อให้มูลนิธิฯได้นำไปมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงพยาบาลประจำอำภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่มีความพร้อมแต่ขาดโอกาส