วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยจะมีการทบทวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยล่าสุดในปี 2558 คณะกรรมการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทใหม่ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นท่าเรือศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการขนส่งรถยนต์ทุกประเภท
และโลจิสติกส์เกี่ยวเนื่องภายใน 5 ปี

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ข้างต้น บริษัท ได้กำหนดเป้าหมายทางพันธกิจ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

 • 1. พันธกิจด้านการตลาด
 • 1.1. มีกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาตรฐานระดับโลกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้
 • 1.2. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • 1.3. ขยายการให้บริการที่ครอบคลุมการดำเนินงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมากขึ้น
 • 2. พันธกิจต่อลูกค้า
 • 2.1. ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งและผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้บริการจัดการส่งสินค้าไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 2.2. สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการรักษามาตรฐานความผิดพลาดในการส่งมอบเป็นศูนย์ (Zero Error) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • 3. พันธกิจด้านการบริหาร
 • 3.1. สร้างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้
 • 3.2. ส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. พันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
 • พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5. พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม


นโยบายระบบบริหารบูรณาการ

“บริการท่าเทียบเรือขนส่งและบริหารจัดการคลังสินค้า พร้อมทั้งบำรุงรักษาพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า รักษามาตรฐานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามพันธสัญญา”