คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 25 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 4 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctorate Degree in Public Law, Universite de Paris X (Nanterre) (mention tres bien)
 • D.E.A. public Law, Universite de Paris X (Nanterre) (mention bien)
 • D.S.U. Administrative Law, Universite de Paris II
 • เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

อื่นๆ

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15, สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 1,336,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.11

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน
ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันพระปกเกล้า
ปัจจุบัน ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน
ปัจจุบัน ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน นายกสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2558 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557 - 2558 ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
2549 - 2557 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
2546 - 2549 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
2546 - 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 18 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 133,709,800 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 10.78

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ, นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ, นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยฮาว เวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2541 - 2563 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โกลด์ชิป
2533 - 2562 กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
2554 - 2562 กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2554 - 2562 กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทีวี
2553 - 2562 ประธานกรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2553 – 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยง มาริไทม์
2542 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
2542 - 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)
2555 – 2561 ประธานกรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 9 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 12 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 19,397,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.56

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องชายของ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, และเป็นพี่ชายของนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ,
  และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. พรเจริญเคหการ
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2541 - 2563 กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2554 - 2562 กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2553 - 2562 กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 18 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 19,250,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.55

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และเป็นพี่สาวของนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตต์และมาลี
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) บจก. นามยืนยงชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2544 - 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
2541 - 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)
2541 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ:60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563):18 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 ปี 2562
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) ปี 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร TEPCOT รุ่น 5 ปี 2555 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 ปี 2553

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และ ทจ. 3/2558

 • • หลักสูตร Related party transaction and impairment issues, TLCA CFO (CPD 2.00 ชั่วโมง)
 • • หลักสูตร Capital structure and funding strategy , TLCA CFO (CPD 2.00 ชั่วโมง)
 • • หลักสูตร CFO refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CPD 6.00 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 19,450,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 1.57

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตต์ และมาลี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โพลีคิวบ์ (เดิมชื่อ บจก. ดี ซี ซี)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2563 กรรมการ บจก. เวอร์เท็ด พลัส
2541 - 2563 กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2558 - 2562 กรรมการ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช
2554 - 2562 กรรมการ มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 - 2562 กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์
2531 - 2562 กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2557 - 2561 ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 - 2561 กรรมการ บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุขกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ +

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่นๆ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ปี 2553
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปี 2550,
  สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีกริม พาวเวอร์
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีกริม พาวเวอร์

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. เอสเอสโฟร์ดี
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่
2558 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2557 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2554 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2554 กรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 กรรมการและเลขานุการ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์กรรมการ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 5 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 ปี 2549

อื่นๆ

 • หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

ต.ค. 2551 เกษียณอายุราชการ  
2549 - 2551 ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
2548 - 2549 อธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
2546 - 2548 รองอธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
2544 - 2546 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)
2543 - 2544 ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 9 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
 • ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Progran (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558 - 2560 สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2552 - 2553 เลขาธิการ กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสุนีย์ ผ่องผุดกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ:67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:26 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 6 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. วิลล่า เดลล่า
2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
นายวัลลภ เตียศิริกรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 6 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2543 - 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์
ดร. วิชญะ เครืองามกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 39 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563) : 6 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศิครินทร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์
2553 - ปัจจุบัน Head of Legal Counsel (Property / Leasing) / Business Development Executive (อาชีพหลัก) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ เนติบัณฑิตยสภา
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2562 - 2563 กรรมการอิสระ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการตรวจสอบ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - 2562 ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น
2553 - 2562 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2557 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 8 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance รุ่นที่ 14 ปี 2562
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นบุตรของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีฮอร์ส เฟอร์รี่
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก.แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี