คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 25 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctorate Degree in Public Law, Universite de Paris X (Nanterre) (mention tres bien)
 • D.E.A. public Law, Universite de Paris X (Nanterre) (mention bien)
 • D.S.U. Administrative Law, Universite de Paris II
 • เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

อื่นๆ

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15, สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โกลว์ พลังงาน

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันพระปกเกล้า
ปัจจุบัน ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน
ปัจจุบัน ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2558 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1 สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557 - 2558 ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
2549 - 2557 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
2546 - 2549 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
2546 - 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • Bachelor of Science Marine Transport Philippines Maritime Institute

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 10.78%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นพี่ชายของนายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ, นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ, นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ และเป็นบิดาของนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยฮาวเวลเนส แอนด์ ทราเวิล กรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีไอ ทีวี
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยง มาริไทม์
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไตร-เมด (ประเทศไทย)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โกลด์ชิป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มาร์ช ชิปปิ้ง
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
(เดิมชื่อ บจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2542 - 2561 ประธานกรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
2542 - 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 12 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 14 ปี 2557
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 21 ปี 2556
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 1.56%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องชายของ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, และเป็นพี่ชายของนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ,
  และนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2536 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2515 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. พรเจริญเคหการ
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 1.55%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และเป็นพี่สาวของนางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2544 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ซี.เอส.บี ทรานสปอร์ต
2541 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก) บจก. ไชน่าชิปปิ้ง (กรุงเทพ)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
(เดิมชื่อบจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))
2529 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส
2526 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2526 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก. นามยืนยง ชิปปิ้ง
2525 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.คอน.
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ
2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 มีนาคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 25 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

อื่นๆ

 • หลักสูตร TFRS ปี 62 (CPD 7.00 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชี กับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (CPD 3.30 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 3 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 1.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องสาวของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ, นายธนานันต์ เหลืองสุวรรณ และนางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (อาชีพหลัก) บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตต์ และมาลี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรัพย์โฮลดิ้ง แอนด์ แลนด์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เหลืองโกสินทร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กลิ่นบัว แอสเสท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุมิตตยา สาครแอสเสท
2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธีเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านมหาราช
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวอร์เท็ค พลัส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบียร์ชิงเต่า (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมีชัย คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปปิ้ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ธรรมนารายณ์
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ซี ซี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลด์ชิป
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น แอนด์ บี เครนเนจ
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สมบัติเหลืองสุวรรณ
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ (ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจก. คอสนาม ชิปปิ้ง)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอสยาม ทรานสปอร์ต
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม์
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอตส์ ชิปปิ้ง
(เดิมชื่อบจก. คอตส์ชิปปิ้ง (ประเทศไทย))
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2555 - 2561 กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2547 - 2561 กรรมการ บจก. เอ็น.วาย.อินเตอร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุขกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ +

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ปี 2553
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปี 2550,
  สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีกริมพาวเวอร์
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีกริมพาวเวอร์

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. เอสเอสโฟร์ดี
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่
2558 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2557 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2554 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2554 กรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิตและ หลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 กรรมการและเลขานุการ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ คนไข้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์กรรมการ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 11 พฤศจิกายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 ปี 2549

อื่นๆ

 • หลักสูตร TEPCOT รุ่น 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร วตท. รุ่น 7 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร วปม. รุ่น 1 ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ปรม. รุ่น 1 ปี 2545 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร นบส. รุ่น 34 ปี 2544 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

ต.ค. 2551 เกษียณอายุราชการ  
2549 - 2551 ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
2548 - 2549 อธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
2546 - 2548 รองอธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง
2544 - 2546 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ)
2543 - 2544 ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
 • ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Progran (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน บริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2552 - 2553 เลขาธิการ กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางสุนีย์ ผ่องผุดกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. วิลล่า เดลล่า

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายวัลลภ เตียศิริกรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 6 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2543 - 2555 ผู้อำนวยการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันยานยนต์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
ดร. วิชญะ เครืองามกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์
2553 - ปัจจุบัน Business Development Executive บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ พลังงาน คณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วน ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ การประเมินผลการดำเนินการตาม แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูป กฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2559 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 กรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2557 - 2560 ประธานกรรมการ หลักสูตร "เยาวชนภิวัฒน์" ศาลยุติธรรม
2556 - 2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 36 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 9 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร IT-Governance รุ่นที่ 4 ปี 2560
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 28 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นบุตรของดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น วาย เค ที อินเตอร์ เนชั่นแนล เทอร์มินัล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชิงเต่า มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2555 - 2561 กรรมการ บจก.แซพไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์)
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พอร์ต ดิเวลอปเม้นต์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
2555 - 2558 กรรมการ บจก. พี ที พี เอ็นเนอร์จี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี