คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุขกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ +

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ปี 2553
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปี 2550,
  สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีกริมพาวเวอร์
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีกริมพาวเวอร์

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. เอสเอสโฟร์ดี
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่
2558 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2557 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2554 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2554 กรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิตและ หลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 กรรมการและเลขานุการ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ คนไข้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 14 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
 • ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Progran (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน บริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2552 - 2553 เลขาธิการ กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
นางสุนีย์ ผ่องผุดกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (อาชีพหลัก) บจก. วิลล่า เดลล่า

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี
ดร. วิชญะ เครืองามกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 37 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์
2553 - ปัจจุบัน Business Development Executive บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ พลังงาน คณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วน ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ การประเมินผลการดำเนินการตาม แผนการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูป กฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2559 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 กรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 - 2560 นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2557 - 2560 ประธานกรรมการ หลักสูตร "เยาวชนภิวัฒน์" ศาลยุติธรรม
2556 - 2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี