คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุขกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ +

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 23 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 4 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3 ปี 2551
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5 ปี 2548
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28 ปี 2547

อื่นๆ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.) ปี 2557
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 ปี 2553
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปี 2550,
  สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีกริม พาวเวอร์
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีกริม พาวเวอร์

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บจก. เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์)
ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บจก. เอสเอสโฟร์ดี
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอร์รี่
2558 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
2557 กรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2554 กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2554 กรรมการบริหารหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา หลักสูตรเชื่อมโยงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 กรรมการและเลขานุการ กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 13 กันยายน 2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 9 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • Master of Science (HRD), University of Manchester, United Kingdom
 • ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy Progran (SFE) รุ่นที่ 12 ปี 2554
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2558 - 2560 สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2552 - 2553 เลขาธิการ กพ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นางสุนีย์ ผ่องผุดกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ+

สัญชาติ: ไทย

อายุ:67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก:26 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563): 6 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • การศึกษาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111 ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

บริษัท/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2556 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. ไบรท์ตัน ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. วิลล่า เดลล่า
2552 - 2555 ผู้จัดการสำนักงาน (ด้านการเงิน) บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
ดร. วิชญะ เครืองามกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี+

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 39 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 พฤศจิกายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2563) : 6 ปี 1 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Doctor of Juridical Science (J.S.D.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, School of Law, U.S.A.
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558

อื่นๆ

 • ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2563

 • 0 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา1

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. นามยง เทอร์มินัล
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นามยง เทอร์มินัล

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศิครินทร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศิครินทร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศิครินทร์
2553 - ปัจจุบัน Head of Legal Counsel (Property / Leasing) / Business Development Executive (อาชีพหลัก) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัท/หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ วุฒิสภา
2562 - ปัจจุบัน อาจารย์ เนติบัณฑิตยสภา
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎ หมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2562 - 2563 กรรมการอิสระ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 กรรมการตรวจสอบ บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563 ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - 2562 ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น
2553 - 2562 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560 นักวิชาการประจำกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2559 - 2560 ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ บล.หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557 ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
2553 - 2557 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2557 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2549 - 2553 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)