กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ "มอบสายตาเป็นของขวัญจังหวัดเชียงราย"
01 ตุลาคม 2560

ในวันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยร่วมกับมูลนิธิ ONESIGHT ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาในเพื่อให้บริการผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 6,000 คน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้เข้ารับบริการในโครงการจะได้รับบริการตรวจสายตา และสุขภาพตา โดยคณะจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา พร้อมทั้งรับมอบแว่นสายตา แว่นอ่านหนังสือ หรือ แว่นกันแดด ตามแต่ลักษณะความผิดปกติทางสายตาของผู้มารับบริการแต่ละคน รวมถึงการส่งตัวเพื่อไปรักษาความผิดปกติทางด้านสายตา กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่อไป ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ “