สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 ของปีก่อนหน้า เป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ขยายตัวชัดเจน การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรงกระตุ้นจากภาครัฐ เช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงภาระหนี้จากมาตรการรถยนต์คันแรกที่ทยอยหมดลง สำหรับปัญหาราคาน้ำมันดิบของภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงส่งผลต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคนี้ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดีคาดว่าในปี 2561 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาฟื้นตัวได้ ภายหลังได้ข้อตกลงของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนนโยบายของไทยที่จะหันไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านั้น เราเห็นว่าไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานในระยะ 3-5 ปีนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

จากการมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” จากการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรางวัลหุ้นยั่งยืน ซึ่งประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในปี 2560 ฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบว่า นับแต่ปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานใหม่ได้รับการอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผลจากการทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test แสดงให้เห็นว่าอันดับ 1 ที่พนักงานและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายคือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการอันน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นและเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งของเราที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

สำหรับบทบาทของเราที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR–in-process)และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาเราเน้น CSR in process โดยเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนขององค์กร จึงได้จัดโครงการ Happy Healthy เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานผลของโครงการดังกล่าวมีพนักงานบางส่วนน้ำหนักลดลง เมื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ราบรื่น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังได้ส่งมอบการมีสุขภาพที่ดีโดยการเชิญคู่ค้าและลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม safety day เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในทุกบริบทการทำงาน (Safety mind) ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นผลดีต่อการให้บริการต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร โดยในปี 2560 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการวางแผนงานโดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความยั่งยืนองค์กรสอดคล้องกับหลัก CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนไทยได้เร่งพิจารณาการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนองค์กร โดยในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้สรุป ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้วว่า มากกว่าร้อยละ 50 ของหลัก CG Code บริษัทได้ปฏิบัติตามแล้ว สำหรับแนวทางที่เหลือได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำแผนงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจักได้ทบทวนการนำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างน่าพึงพอใจ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานในความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

อนึ่ง ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอถือโอกาสนี้ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์พระองค์ทรงอุทิศตนให้กับประเทศชาติ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และขอสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชดำริในการสร้างองค์กรแห่งความยั่งยืน และในโอกาสเดียวกันนี้ ผมใคร่ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ

"บทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้ เนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ"