กิจกรรมเพื่อสังคม

Year

15 กันยายน 2558

บมจ. นามยง เทอร์มินัล จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

บมจ. นามยง เทอร์มินัล ได้ร่วมกับ มูลนิธิ OneSight , กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา