สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 ของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังไม่แข็งแกร่ง อันเกิดจากการส่งออกสินค้าที่ยังคงซบเซาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีทิศทางขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ แต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความ พร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ยังได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดีอีกด้วย

สำหรับบทบาทของเราที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR–in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2558 ได้มีโครงการ “ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า” ซึ่งผลจากการให้ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนส่งผลให้ตัวเลขปริมาณการใช้ไฟฟ้า 11 เดือนของท่าเรือ A5 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ได้ถึงร้อยละ 8.45 หรือคิดเป็น 1,070,087.99 บาท และสำหรับโครงการ “มอบแว่นสายตา” นั้นนับเป็นปีที่ 16 ที่บริษัทได้มีส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่องกัน โดยในปีนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบอีกด้วย

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างน่าพึงพอใจเนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไปศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ประธานกรรมการ

"สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แต่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง"