สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2558 เป็นปีที่ทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นโดยมีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้ารวมทั้งสิ้น 985,185 คันนอกจากนี้แม้ว่าบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 แล้วบริษัทยังมีการยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยในปีนี้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance Limited ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 48.71 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 31.59 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 11.96 กำไรต่อหุ้น (EPS) 0.72 บาทต่อหุ้น

สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้สื่อสาร เน้นย้ำ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีและตระหนักทั้งในเรื่องธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐาน มีความเข้มข้น แข็งแรง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวของบุคลากรภายในองค์กรก่อนที่จะเติบโตและแพร่กระจายออกไปสู่ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมต้องใช้เวลาและหากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นแข็งแรงย่อมเป็นผืนป่าที่งดงาม โดยในปีหน้าบริษัทยังคงรณรงค์และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกจนกลายเป็น Namyong’s DNA ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) และส่งเสริม CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือ CSR-in-process มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมาดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"ด้วยการบริหารจัดการที่ดี การรักษามาตรฐานของการบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ ถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท"